KVKK Aydınlatma Metni

NİNOVA YAZILIM KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile hareket eden unvanı, adresi ve diğer iletişim bilgileri aşağıda belirtilen Ninova Yazılım tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu gereğince, https://www.ninovayazilim.com/ internet sitesi üye ve kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açıklama ve bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Firmamız, e-ticaret sistemleri altyapısına ilişkin yazılım hizmet sağlayıcı olarak, hizmetlerinin ifası sırasında edindiği kişisel verileri işlenme amacına uygun ve sınırlı olarak kullanmayı ve işlemiş olduğu kişisel verileri maksimum seviyede dikkat ve özen ile muhafaza etmeyi taahhüt eder.

Firmamız tarafından satışı yapılan yazılım ürünleri ile hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı olarak e-ticaret yapılmasına ilişkin tüm yazılım, web, hosting, entegrasyon, SEO, raporlama, tasarım ve ödeme altyapısı hizmetlerini içinde barındıran teknik imkanların sunulması ile satın alınan hizmete ilişkin bilgilendirme, raporlama ve online ödeme hizmetleri sunulmaktadır. Firmamız tarafından verilen hizmetler sırasında işlenen kişisel veriler, genel olarak, tarafınızla akdedilen satış sözleşmesi ve yasal yükümlülüklerimiz gereğince işlenmektedir. Firmamız tarafından aşağıda sayılan yollarla elde edilen kişisel verileriniz, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak kullanılmaktadır.

Ninova Yazılım tarafından tarafından aşağıda sayılan yollarla kişisel verileriniz işlenmektedir.

1- Alışveriş

Ninova Yazılım, yazılım paketlerinden hangisi ait olduğu farketmeksizin, satın almanız halinde tarafınıza ait isim, soyisim, adres ve telefon bilgileriniz, şahıs firması olmanız durumunda TC kimlik numarası bilginiz ile vergi dairesi ve vergi numarası bilgileriniz, Ninova Yazılım ürünü için kurulum yapacağınız alan adı bilgisi, satın alma işlemi yapılan cihaza ait IP bilgisi, satın alma tarih ve saati ile satın aldığınız hizmetin adı bilgileri Firmamız tarafından otomatik yollarla işlenmektedir.

Yukarıda sayılan kişisel verilerinizden, isim, soyisim, adres ve telefon bilgileriniz, şahıs firması olmanız durumunda TC kimlik numarası bilginiz ile kurumsal satın almalarda vergi dairesi ve vergi numarası bilgileriniz ve Ninova Yazılım ürünü için kurulum yapacağınız alan adı bilgisi tarafınız ile kurulan satış sözleşmesine dayanarak bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili bulunması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Ayrıca fatura bilgileriniz ile satın alma işlemi yapılan cihaza ait IP bilgisi, satın alma tarih ve saati, Ninova Yazılım ürünü için kurulum yapacağınız alan adı bilgisi, satın aldığınız hizmete ilişkin bilgiler ile satın aldığınız hizmete ilişkin ileride vuku bulması halinde iptal veya iade taleplerinize ilişkin bilgiler Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Vergi Usul Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Sayılan kişisel verileriniz, verilen hizmet ve yapılan işlem ile ölçülü ve sınırlı olarak, tarafınız ile akdedilen mesafeli satış sözleşmesinin ifası ve kanundan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile Firmamız tarafından sunucu ve hosting hizmeti alınan kişi ve kuruluşlar ile hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, danışman ve personeller, banka ve ödeme kuruluşları, vergi daireleri, denetçiler ve sigorta şirketleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak paylaşılmaktadır.

Firmamız, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tarafınıza ait kişisel verileri kullanarak anonimleştirme işlemi ile rapor düzenleyebilir ve istatistik oluşturabilir, bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli ya da bedelsiz olarak paylaşabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve diğer yasal mercilerden talep edilmesi halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin Firmamızce paylaşılması yasal zorunluluktur.
Tarafınıza ait fatura bilgilerinizin Vergi Usul Kanunu gereğince, alındığı tarihin takip eden senesinden başlamak üzere on yıl süre ile saklanması Firmamızca uyulması gereken yasal zorunluluktur.

Tarafınıza ait satın alma işlemi yapılan cihaza ait IP bilgisi, satın alma tarih ve saati, satın aldığınız hizmete ilişkin bilgiler ile satın aldığınız hizmete ilişkin ileride vuku bulması halinde iptal veya iade taleplerinize ilişkin bilgilerin Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Gereğince elde edildiği tarihten itibaren üç yıl süre ile saklanması Firmamız tarafından uyulması gereken yasal zorunluluktur.
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınızı, Firmamızin aşağıda belirtilen adresine posta ya da noter aracılığı ile göndereceğiniz yazılı talep dilekçesi ya da iletisim@ninovayazilim.com elektronik posta adresine göndereceğiniz elektronik imzalı yazılı talebiniz ile kullanabilirsiniz. Talep dilekçenizde, kimliğinizi tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinizi ve hakkınızı kullanma gerekçelerinizi açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçeniz ıslak imzalı ya da elektronik imzalı olmalıdır.

Tarafınızca yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak istediğinizi belirtir talebiniz, Firmamıza ulaştığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde incelenerek talep sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir. Tarafınızca talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Firmamız tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yazılı işlem ücreti talep edilebilir.

  1. Ücretsiz Deneme Talebi

https://online.novaentegre.com/Login?islem=demo internet adresinde, NovaEntegre yazılımının ücretsiz demo hizmetinden faydalanmak üzere doldurmuş olduğunuz form ile tarafınıza ait ad, soyad, e-posta adresi ve telefon bilgileriniz Firmamız tarafından kaydedilecektir.

Tarafınıza ait yukarıda sayılan kişisel veriler, NovaEntegre yazılımı ücretsiz deneme(demo) talebiniz doğrultusunda, tarafınıza ücretsiz deneme hesabına ilişkin bilgilerin gönderilmesi, ücretsiz deneme hesabı kurulumu ve çalışmasına ilişkin bilgilendirmelerin sağlanması, tarafımızdan talep etmiş olduğunuz bilgi, belge ve operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi, Firmamız hizmet kalitesinin takibi, hedef kitle belirlenmesi, Firmamıza ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve üye ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve firma içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Firmamız ürün ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, tarafınızla iletişim kurulması ve tarafınıza bildirim yapılması amaçları ile otomatik yollarla işlenecektir..

Firmamız tarafından yukarıda sayılan amaçlarla edinilecek kişisel verileriniz, işlendikleri amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak Firmamız tarafından kaydedilebilir, depolanabilir ve muhafaza edilebilir. Tarafınıza ait kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, bulut hizmeti sağlayıcıları, sunucu ve hosting hizmeti alınan kurum ve kuruluşlar, çağrı merkezleri, şikayet ve müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti veren kişi ve kuruluşlar ile Firmamıza hizmet ya da ürün sağlayan diğer kişiler ve veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin danışman ve şirketler dahil olmak üzere üçüncü kişiler ve kurumlarla paylaşılabilir, aktarılabilir ya da açıklanabilir.

Firmamız altyapısı kullanılarak işlenen kişisel verileriniz, Firmamızin yurt içinde bulunan sunucularında saklanmaktadır. Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, tarafınız adına ücretsiz deneme hesabı açılmasından sonra NovaEntegre yazılımını satın almamanız halinde, deneme hesabı açıldığı tarihten itibaren 6(altı) ay süre ile saklanmaktadır. İlgili saklama süresinin sonunda, NovaEntegre yazılımı kullanıcısı olmamanız halinde silinmekte ve imha edilmektedir.

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınızı, Firmamızin aşağıda belirtilen adresine posta ya da noter aracılığı ile göndereceğiniz yazılı talep dilekçesi ya da iletisim@ninovayazilim.com elektronik posta adresine göndereceğiniz elektronik imzalı yazılı talebiniz ile kullanabilirsiniz. Talep dilekçenizde, kimliğinizi tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinizi ve hakkınızı kullanma gerekçelerinizi açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçeniz ıslak imzalı ya da elektronik imzalı olmalıdır.

Tarafınızca yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak istediğinizi belirtir talebiniz, Firmamıza ulaştığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde incelenerek talep sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir. Tarafınızca talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde e-hukuk tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yazılı işlem ücreti talep edilebilir.

  1. Ticari Elektronik İleti İzinleri

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince, Ticari elektronik iletiler (Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri), alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir.

Tarafınıza ait kişisel verilerin Ninova Yazılım tarafından hangi amaç ve şartlarla işlenebileceği ve aktarılabileceği hakkında https://www.ninovayazilim.com/kvkk-aydinlatma-metni adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Ticari elektronik ileti gönderimine izin vermeniz halinde, tarafınızca beyan edilen e-posta adresiniz, otomatik olarak, tarafınızla iletişim kurma ve Firmamıza ait her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, bilgi, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla kampanya, indirim ve yenilikler ile ilgili tarafınızı bilgilendirme ve tanıtım/pazarlama yapma amacı ile kaydedilecektir. Tarafınızca verilen ticari elektronik ileti izninin her zaman geri alınması mümkün olup, tarafınıza ait e-posta adresiniz, tarafınızca verilen ticari elektronik ileti izni geri alınmadığı sürece Firmamız tarafından saklanacak ve muhafaza edilecektir.

Ticari elektronik ileti gönderimi için tarafınızca beyan edilen e-posta adresiniz Firmamız tarafından ticari elektronik ileti gönderim hizmeti veren yazılım ve uygulamalar ile paylaşılacaktır.

Tarafınızca verilen ticari elektronik ileti izninin, dilediğiniz zaman ve hiçbir gerekçe belirtmeden, Firmamız tarafından gönderilen ticari elektronik iletilerin en alt kısmında yer alan abonelikten çıkmaya ilişkin link üzerinden geri alınması mümkündür. Ayrıca Firmamıza ait iletisim@ninovayazilim.com adresine yazılı talepte bulunarak ticari elektronik ileti izninizi geri almanız mümkündür. Ticari elektronik ileti izninizi geri almanız durumunda tarafınıza ait e-posta adresi, Firmamıza ait ürün ve hizmetlerden faydalanmadığınız ve/veya hizmet ilişkisinden veya yasal düzenlemelerden doğan başka bir saklama sebebi bulunmaması halinde, Firmamız tarafından silinecek ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi yapılmayacaktır.

Ticari elektronik ileti izninizi geri almanız ve tarafınıza ait e-posta adresinin silinmesini talep ettiğiniz takdirde e-posta adresiniz, bu talebinize ilişkin tarafınıza bildirimde bulunulduktan sonra silinecektir.

Firmamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesinde belirtilen haklarınızı Firmamızın aşağıda yazılı adresine yazılı olarak veya iletisim@ninovayazilim.com e-posta adresine ileterek kullanabilirsiniz.

Yukarıda yazılı bilgilendirme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile tarafınıza ait kişisel verilerin ve ticari elektronik ileti gönderimi konusunda tarafınızı aydınlatma amacı ile hazırlanmıştır.

  1. Çerezler

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek adına çoğu web sitesinde olduğu gibi biz de ninovayazilim.com’da çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Kullanımı Politikası (“Politika”), tüm web sitesi ziyaretçilerimize ve kullanıcılarımıza hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını açıklamaktadır.

Çerez Nedir?
Çerezler, bilgisayarınız ya da mobil cihazınız üzerinden ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde Hangi Tür Veriler İşlenir?
İnternet sitelerinde yer alan çerezlerde, türüne bağlı olarak, siteyi ziyaret ettiğiniz cihazdaki tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin veriler toplanmaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfalar, incelediğiniz hizmet ve ürünler, tercih ettiğiniz dil seçeneği ve diğer tercihlerinize dair bilgileri kapsamaktadır.

Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?
Sitede tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarları içeren bu küçük metin dosyaları, siteye bir sonraki ziyaretinizde tercihlerinizin hatırlanmasına ve sitedeki deneyiminizi iyileştirmek için hizmetlerimizde geliştirmeler yapmamıza yardımcı olur. Böylece bir sonraki ziyaretinizde daha iyi ve kişiselleştirilmiş bir kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz.

İnternet sitemizde çerez kullanımının başlıca amaçları ise şöyledir:
İnternet sitesinin performansını arttırmak
Site üzerinden sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek ve kolaylaştırmak,
Site üzerinden yeni özellikler sunmak ve özellikleri tercihlerinize göre kişiselleştirmek,
Sizin ve firmamızın hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak,
Site üzerinden sahte işlemlerin gerçekleştirilmesini önlemek,
5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmek.
Çerez Türleri:
Saklandığı Süre Bakımından Çerez Türleri:
Oturum Çerezleri:
Oturum çerezlerini ziyaretinizi süresince internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Sitelerimizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi amaçlarla kullanılırlar. Oturum çerezleri geçiçi çerezlerdir, siz tarayıcınızı kapatıp sitemize tekrar geldiğinizde silinir, kalıcı değillerdir.

Kalıcı Çerezler:
Bu çerezler bilgileriniz ve seçimlerinizin bir sonraki ziyaretinizde internet sitemiz tarafından hatırlanmasına yardımcı olurlar. Kalıcı çerezler, sitemizi ziyaret ettiğiniz tarayıcınızı kapattıktan veya bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra bile saklı kalır. Tarayıcınızın ayarlarından silinene kadar bu çerezler tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar.

Kullanım Bakımından Çerez Türleri:
Birinci ve Üçüncü Kişi Çerezler:
Birinci kişi çerezler sitemiz tarafından kullanılan çerezlerdir. Üçüncü kişi çerezler ise sitemiz haricinde bilgisayarınıza kurulan çerezlerdir. İnternet sitemizde hem birinci hem de üçüncü taraf kişi çerezleri kullanılmaktadır.

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde paylaşılabilecektir.

Zorunlu Çerezler:
Zorunlu Çerezler, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Sistemin düzgün bir şekilde yönetilebilmesi, kullanıcı hesaplarının oluşturulup kullanıcıların giriş yapabilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için zorunlu çerezler kullanılır. Bu çerezlerin olmaması durumunda internet sitesi düzgün çalışmaz.

İşlev Çerezleri:
İşlev Çerezleri internet sitesindeki ziyaretinizi kolaylaştırmak ve site üzerindeki deneyiminizi geliştirmek için kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler internet sitesine yaptığınız bir önceki ziyareti hatırlayarak içeriklere rahatça erişmenizi sağlar.

Analitik Çerezler:
Analitik Çerezler, hangi sayfalarımızın daha fazla ilgi çektiğini, hangi kaynakların daha çok görüntülendiğini görmemize yarayan, sitelerimizdeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlamamızı sağlayan veriler içerir. Bu nitelikte kullanılan çerezler bilgiyi anonim olarak depolar.

Reklam Çerezleri:
Reklam ya da diğer adıyla Hedefleme çerezleri, ilgi alanınıza yakın olan içerikleri tespit etmemizi ve sunmamızı sağlayan çerezlerdir. Sizi tanıyabilmemiz ve size özel reklamlar sunabilmek adına web sitemize ve mobil sitemize, reklam verdiğimiz diğer web sitelerine üçüncü taraf reklam çerezleri yerleştirilebilir. Bu çerezler ayrıca reklamlarımızın verimliliğini ölçmek için kullanılmaktadır.

Sitelerimizin kullandığı zorunlu ve birinci parti olanlar haricinde kullanılan çerezler aşağıdaki gibidir:
Google Analytics:
Google Analytics kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandığını analiz eden bir web analiz aracıdır. Anonim olan bilgilerin yanı sıra internet sitesi kullanımınızla ilgili kişisel veri niteliğindeki bilgiler (İsim, adres, telefon numarası, e-mail adresi, IP adresi) tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve Google tarafından kaydedilir.

VKontakte:
VKontakte kullanıcıların doğrudan bizimle iletişim kurmasını sağlayan bir görüşme arayüzü çerezidir. Anonim olan bilgilerin yanı sıra internet sitesi kullanımınızla ilgili kişisel veri niteliğinde bilgiler (İsim adres, telefon numarası, e-mail adresi) tarayıcınız VK’ya gönderilir ve VK tarafından kaydedilir.

Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz?
Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder. Ancak dilerseniz çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek reddedebilirsiniz. Çerezleri reddettiğiniz takdirde sitemizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışamayabileceğini, sitemizin kişiselleştirilemeyebileceğini ve sizin deneyiminize göre özelleştirilemeyeceğini lütfen unutmayınız.

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. Tarayıcı üreticileri, kendi ürünlerinde çerezlerin yönetimi ile ilgili yardım sayfaları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız:

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20engellemek

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera:
https://www.opera.com/tr/help

Opera Mobil:
https://www.opera.com/tr/help/mobile/android

Safari Bilgisayar:
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=tr_TR&viewlocale=tr_TR

Safari Mobil:
https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Şirkeitmiz tarafından yukarıda sayılan yollarla işlenen kişisel verileriniz ile ilgili Firmamıza başvurarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen haklarınızı, Firmamızin aşağıda belirtilen adresine posta ya da noter aracılığı ile göndereceğiniz yazılı talep dilekçesi ya da iletisim@ninovayazilim.com elektronik posta adresine göndereceğiniz elektronik imzalı yazılı talebiniz ile kullanabilirsiniz. Talep dilekçenizde, kimliğinizi tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinizi ve hakkınızı kullanma gerekçelerinizi açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçeniz ıslak imzalı ya da elektronik imzalı olmalıdır.
Tarafınızca yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak istediğinizi belirtir talebiniz, Firmamıza ulaştığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde incelenerek talep sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir. Tarafınızca talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde e-hukuk tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yazılı işlem ücreti talep edilebilir.

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU: NİNOVA YAZILIM